Uncategorized
Suy ngẫm lời Phật dạy

Suy ngẫm lời Phật dạy

17/10/2019 4:00 Chiều

Tất cả lời giảng dạy của đức Phật được gọi là “chánh pháp”. Chúng ta tu tập cốt yếu nương vào sự chỉ dẫn của ngài để sống chơn chánh. Sau đây là lời tiêu biểu của 7 vị Phật từ thời đức Phật Tỳ Bà Thi cho đến ...