Trần Trình Thư của ĐĐ. Nguyên Hương trước khi tự thiêu

17/05/2013 9:22 Sáng

Kính thưa Hòa thượng Hội chủ Phật giáo Việt Nam,Nha-su-2

Quý Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, tín đồ Phật giáo trong và ngoài nước,

Kính thưa quý vị,

Nhận thấy nạn kỳ thị tôn giáo ngày một thêm trầm trọng, máu của Tăng, Ni và tín đồ Phật giáo đã đổ càng lúc càng nhiều mà chính phủ Ngô Đình Diệm vẫn khư khư giữ mãi luận điệu đánh lừa Phật giáo, Cố Hòa thượng Thích Quảng Đức đã phát nguyện tự thiêu vì sứ mạng bảo vệ Chánh Pháp, ảnh hưởng ấy đã ảnh hưởng khắp thế giới thế mà 5 nguyện vọng chính yếu của Ngài vẫn không thành. Ôi! Đó phải chăng là thâm ý muốn kéo dài thời gian, để thối chí, ngã lòng của quý hàng Phật tử có trách nhiệm duy trì Chánh pháp. Vì thế, tôi, một chú tiểu quét lá đa nhà chùa không thể ngồi yên nhìn cảnh đau thương của bao triệu Phật giáo đồ đang quằn quại dưới sự đàn áp bất lương của những người tàn nhẫn. Thế nên tôi đã tự phát nguyện đem tấm thân hèn này dâng cúng dường mười phương chư Phật để yêu cầu chính phủ thực thi đúng đắn Bản Thông Cáo Chung và chí nguyện của tôi là:

Tôi không cầu mong được cái địa vị như Cố Hòa thượng Thích Quảng Đức mà chỉ ước nguyện được là đệ tử của Ngài.

Tôi ước mong: Tự do tín ngưỡng của mình cũng như của bất cứ ai đều phải được tôn trọng hầu cứu vớt nhân loại đến chỗ hòa bình, an lạc.

Tôi phản đối tình trạng bắt bớ, khủng bố các Tăng, Ni, tín đồ Phật giáo.

Hòa nhịp với sự đau buồn của các Phật tử bị thiệt mạng và đang bị thương trong thời gian tranh đấu vì Chánh pháp.

Kính thưa quý vị, tôi phải phát nguyện ngấm ngầm vì sợ rằng chí nguyện của mình không được thực hiện. Riêng ý tôi, không phải chỉ các vị chân tu mới có bổn phận trong thời gian Pháp nạn này mà đó là bổn phận chung cho tất cả ai đã hướng về Chánh pháp.

Kính thưa quý vị, quý vị hãy niệm tình hỷ xả cho tôi: Tôi tự phát nguyện hỏa thiêu thân này cúng dường ngôi Tam bảo và cầu nguyện cho cuộc tranh đấu hợp lý của Phật giáo được mau thành tựu và Chánh pháp được trường tồn.

Chánh pháp đang buồn vương oan nghiệp

Bao người tranh đấu đặng trường tồn

Ai người tin tưởng lời Từ Phụ

Há lại làm ngơ liếc mắt nhìn

Chánh pháp đạo buồn vương oan trái

Ai người bảo vệ lá cờ thiêng

Đem thân thiêu đốt nơi công lộ

Một mất một còn dạ sắt son

Hy sinh Chánh pháp gương cao cả

Thị Thủy(*) lừng danh trí nhiệm mầu

Đem thân thiêu đốt nơi công lộ

Để tỏ gương lành soi khắp nơi

Hy sinh Chánh pháp không danh lợi

Chỉ muốn chúng sanh thoát cảnh sầu

Chánh pháp sâu xa vô cùng tận

Thấy đó noi gương rất nhiệm mầu.

Kính thư,

Thích Đức Phong

Tức Thích Nguyên Hương

(Nguồn: Trích từ tập tư liệu Lửa Thiêng Nhiệm Mầu)

(*): Thị Thủy là pháp danh của Hòa thượng Thích Quảng Đức.

Các tin đã đăng