Tu học
Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp

Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp

11/12/2019 11:15 Sáng

Trong nhiều thời kỳ ở nước ta đã có nhiều vị cao tăng thọ trì kinh Pháp hoa, có lúc Phật giáo được phát triển ở bề nổi, cũng có lúc các bậc cao đức âm thầm truyền bá kinh Pháp hoa. Chúng ta hiểu kinh Pháp hoa thế nào và thọ ...