Tu học
Cúng bái cho Người chết họ có ăn được không?

Cúng bái cho Người chết họ có ăn được không?

15/08/2018 8:34 Chiều

Một thời, Thế Tôn ở tại trú xứ của Bà la môn Jànussoni. Sau khi đi đến cung kính đảnh lễ, hỏi thăm và ngồi xuống một bên, Bà la môn Jànussoni bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi bố thí, làm các lễ cúng cho người ...