Thiền
lợi ích của thiền

lợi ích của thiền

04/03/2020 4:40 Chiều

Thiền được coi là cái gốc của đạo Phật. Chính Đức Phật sau bốn mươi chín ngày tư duy thiền quán dưới cội bồ-đề, Ngài đã đạt quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đức Phật đã thâm nhập, Ngài đi sâu vào đại định, tiến đến tuyệt ...