Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Y Phật phát huy giới thân huệ mạng người xuất gia"

Y Phật phát huy giới thân huệ mạng người xuất gia

Theo kinh Bản sanh, sau khi thiên mã Kiền Trắc đưa Thái tử Sĩ Đạt Ta vượt thành xuất gia, bay qua dòng sông Anoma đến một quốc gia khác, Ngài xuống ngựa, cắt tóc đưa Sa Nặc đem về. Ở trong khu rừng một mình, bỗng nhiên thái tử thấy một Sa-môn đeo cung ...