Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Ý nghĩa thành đạo theo kinh Hoa Nghiêm"

Ý nghĩa thành đạo theo kinh Hoa Nghiêm

Đức Phật hoàn toàn tự tại giải thoát trước muôn sự muôn vật. Sự giải thoát trọn vẹn của Đức Phật được chính Ngài khẳng định rằng Ngài đã tìm được người thợ xây ngôi nhà và từ đây không còn người thợ nào có thể xây nhà cho Như Lai dược nữa. Kinh Hoa ...