Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Ý nghĩa của chữ Nhẫn trong Phật giáo"

Ý nghĩa của chữ Nhẫn trong Phật giáo

Nhẫn nhục vốn được thể hiện từ xưa đến nay ở khắp nơi trên thế giới. Nhẫn nhục với mục đích tích cực hiền thiện thì không thể gọi là hèn nhát, tiêu cực. Nhẫn nhục trong Phật giáo như đã nói là trí tuệ, là từ bi và là bằng chứng của những cấp ...