Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Ý nghĩa biểu tượng hoa đăng trong Phật giáo"

Ý nghĩa biểu tượng hoa đăng trong Phật giáo

Ánh sáng đèn tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ. Chúng ta tổ chức lễ hoa đăng với rất nhiều ngọn đèn sáng lung linh là để nhắc nhở mình hướng đến sự nghiệp khai mở trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ sẽ soi tỏ đêm tối vô minh. Câu hỏi đặt ra là, tại ...