Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "ý nghĩa"

Ý nghĩa và lợi ích của việc xuất gia gieo duyên

Xuất gia gieo duyên là một việc làm đem lại phước báu vô biên, là nhân lành khiến trí tuệ phát sanh diệt trừ phiền não, là hành động thiện lành này sẽ dẫn dắt những người con Phật được gặp Chánh Pháp để tiếp tục việc tu tập tiến đến đạt được quả vị ...

Ý nghĩa tôn sư trọng đạo trong Phật giáo

Trong Phật giáo, ý nghĩa của Tôn sư trọng đạo được Đức Phật nhắc nhở nhiều hơn qua các bài giảng có liên quan về sự tri ân và báo ân mà một người con Phật phải thực hành để đưa đến phước báu an lạc và hạnh phúc tối thượng trong đời sống tu ...

Phật ở đâu? Thân khẩu ý của Phật là gì?

Kinh Hoa Nghiêm mở đầu: “Khi ấy đức Thế Tôn ở xứ Ma Kiệt Đà, dưới gốc cây Bồ-đề, nơi hết thảy pháp thành chính giác. Trí vào tam thế tất đều bình đẳng. Thân sung mãn tất cả thế gian. Âm thanh khắp thuận mười phương quốc độ” Trong Hoa Nghiêm Sớ Sao, Thanh ...

8 bộ kinh Phật thường tụng và ý nghĩa cơ bản của từng bộ

Mỗi tập kinh Phật thuyết ra đều có ý nghĩa giáo huấn tùy với căn cơ của chúng sinh. Do đó, muốn biết công đức của mỗi loại kinh tụng, người cư sĩ cần phải hiểu đại khái tóm lược ý nghĩa của mỗi cuốn kinh. Những bộ kinh thường tụng là: A Di Ðà, ...

Ý nghĩa bảy bước chân sen
Ý nghĩa bảy bước chân sen
02/06/2019 10:27 Chiều

 Kinh điển Phật giáo (cả Nam truyền và Bắc truyền) đều có ghi sự kiện Phật đản sinh đi 7 bước trên 7 đóa sen. Tuy vậy, hiện có quá nhiều cách giải thích về ý nghĩa của 7 bước chân này. Xin hỏi, cách giải thích nào đúng? (Tịnh Giới, Sơn Trà, Đà Nẵng; ...