Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "vu an"

Thanh thản trong cõi dương gian…

Tháng Bảy Âm lịch, không cần trên ngực ta phải cài đóa hồng màu nào, mà quan trọng ta chọn cách sống như thế nào với người còn sống và người đã khuất, một cuộc sống được gọi là thanh thản để tạo nên một cõi niết bàn đích thực trong cõi dương gian này. ...