Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "vô thường"

Vô thường nhưng không ngắn ngủi

Kết thúc năm 2018, đã trở thành nếp, các lĩnh vực tùy theo tiêu chí đặc thù, đều có sự nhìn lại, đánh giá và bình chọn những dấu ấn, sự kiện nổi bật, xuất sắc trong 12 tháng đã qua. Các bác sĩ lấy tạng của người hiến tạng cho các ca ghép tạng ...