Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Về mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc"

Về mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc

Trong những ngày diễn ra Đại lễ Vesak LHQ 2019, các vị nguyên thủ, các diễn giả trong các hội thảo đã nhắc nhiều đến Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, đánh giá, các thảo luận tại Đại lễ đều phù hợp với Mục tiêu Phát triển bền vững này. ...