Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "vai trò"

Mùa an cư đầu tiên
Mùa an cư đầu tiên
25/07/2019 10:50 Sáng

Người mới xuất gia – vào chùa làm một chú tiểu, rồi khi được thọ Sa-di, Sa-di-ni hay Thức-xoa-ma-na, thường được thầy bổn sư cho theo tu học tại các hạ trường với vai trò “hầu an cư” hay “tập sự an cư”, chưa được tham dự vào các sinh hoạt mang tính đặc thù ...