Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "và những tin nổi bật khác"

 Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN – Đại Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, 103 tuổi, nhưng ngài vẫn luôn mẫn tuệ, quan tâm tới sự tu học của Tăng Ni và các hoạt động của Giáo hội. Những hình ảnh mới nhất về bậc giáo phẩm lãnh đạo tối cao của Giáo hội vừa được ghi ...