Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tuệ quang"

Giới Thiệu Bộ Từ Điển Phật Học Tuệ Quang

Lịch sử phiên dịch Đại tạng kinh Trung Hoa trải dài 14 thế kỷ, bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ 14. Trong các nước ở Đông Á, chỉ nước Việt Nam là chưa hoàn tất việc phiên dịch toàn bộ Đại tạng kinh. Bộ Từ điện Phật học Tuệ Quang gồm ...