Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tu thiền định"

Vì sao tu thiền định?
Vì sao tu thiền định?
25/06/2019 9:26 Sáng

Phật dạy chúng ta tu thiền định cốt để buông xả, tâm lặng lẽ thanh tịnh. Theo kinh Nguyên thủy Phật dạy Bát chánh đạo, trong Bát chánh đạo từ Chánh kiến cho tới cuối cùng là Chánh định. Theo kinh Đại thừa Phật dạy Lục độ, thứ nhất là bố thí tới thứ năm ...