Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ"

 BTV M.Tr GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH —————— THƯ CHÚC TẾT XUÂN CANH TÝ CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Hà Nội, ngày 01 tháng Giêng năm Canh Tý Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính gửi: Các cấp Giáo hội Phật giáo ...