Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "triết lý đao đức Phật giáo"

Ảnh hưởng của Phật giáo tới tâm đức con người Việt Nam truyền thống

Mặc dù không phải là một học thuyết về đạo đức nhưng những triết lý nguyên thủy của Phật giáo đã dạy con người biết nguyên nhân của nỗi khổ và con đường giải thoát đau khổ bằng quá trình hướng thiện. Trên phương diện đạo đức học, triết lý đao đức Phật giáo được ...