Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Trái Đất"

Bàn về những chiếc ly nhựa

Tôi đã tham dự nhiều lễ đám ở các chùa, nhận thấy một điều liên quan đến bảo vệ môi trường, nay xin nói ra mong có sự đồng cảm, để giữ gìn Trái đất chúng ta đang sống. Khoảng mười mấy năm nay, ly nhựa trở thành phổ biến, thì ngoài xã hội sử ...

Hãy hành động để bảo vệ mẹ trái đất

Bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ ngôi nhà, bảo vệ cha mẹ và dòng tộc của chúng ta. Con người là loài duy nhất có khả năng tiêu diệt Trái Đất, vì vậy nếu chúng ta có khả năng tiêu diệt Trái Đất, thì chúng ta cũng có khả năng để bảo vệ ...