Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tim hiểu về Phật pháp"

Muốn tự học Phật nên bắt đầu từ đâu?

 HỎI: Hiện nay có quá nhiều kinh sách, báo mạng về Phật giáo, với lượng thông tin, kiến thức đồ sộ như thế thật khó cho người mới học Phật. Xin quý Báo giới thiệu cho tôi biết một số tác phẩm căn bản, đáng tin cậy để tìm hiểu về Phật pháp. Về báo mạng, ...