Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Thông báo tổ chức Đại giới đàn Trí Thiền PL.2563 – DL.2019"

Kiên Giang: Thông báo tổ chức Đại giới đàn Trí Thiền PL.2563 – DL.2019

Ngày đăng: 30/09/2019 Đăng bởi: Minh Triết GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG BAN TRỊ SỰ ————————Số :      /TB/BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————-Kiên Giang, ngày 30  tháng 9 năm 2019   THÔNG BÁO V/v Tổ Chức Đại Giới Đàn TRÍ THIỀN Kính ...