Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Thờ Phật như thế nào cho đúng ý nghĩa"

Thờ Phật như thế nào cho đúng ý nghĩa

Phật là bậc đã dày công tu luyện phước đức và trí tuệ, cho nên đã được hoàn toàn sáng suốt và có đầy đủ đức hạnh cao quý. Ngài đã dùng đức và trí ấy để dẫn dắt chúng sinh ra ngoài biển khổ sinh tử luân hồi, và đưa đến địa vị sáng ...