Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thiền"

Phương pháp thực hành thiền dễ nhất mang lại kết quả thù diệu Lúc mới bước chân vào việc hành thiền, bạn chưa thấy rõ các chuyển biến của

thân và tâm. Nhưng dần dần, sau khi đã thiền được bốn năm mươi giờ, tâm định của bạn sẽ lớn mạnh. Tâm không còn vọng động nhiều nữa mà dính chặt vào đề mục hành thiền của bạn. Cách thực hành Bát Chánh Đạo Khi ngồi thiền, thiền sinh ngồi theo nhiều cách khác ...

lợi ích của thiền
lợi ích của thiền
04/03/2020 4:40 Chiều

Thiền được coi là cái gốc của đạo Phật. Chính Đức Phật sau bốn mươi chín ngày tư duy thiền quán dưới cội bồ-đề, Ngài đã đạt quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đức Phật đã thâm nhập, Ngài đi sâu vào đại định, tiến đến tuyệt đỉnh của thế giới tâm Trước ...

Điều phục thân tâm bằng thiền đi

Thiền đi bổ túc cho thiền ngồi rất nhiều. Những lúc mình bất an, mình giận hờn, mình thất vọng, mình bị tổn thương lòng tự ái của mình, là những lúc mình có thể dùng thiền hành để giải tỏa những năng lượng tiêu cực đó. Bắt đầu, mình thấy đi không có an ...

Thiền trong công việc
Thiền trong công việc
21/12/2019 11:10 Sáng

Nếu như đi bộ là một môn thể dục không tốn tiền và lúc nào cũng có thể tập được thì thiền là một pháp tu không mất thời gian và lúc nào cũng có thể thực tập được. Đó là thiền trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi và trong mọi công việc ...