Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thế nào là tuệ giải thoát"

Thế nào là Tuệ giải thoát
Thế nào là Tuệ giải thoát
06/05/2019 1:00 Chiều

Vì thương xót hết thảy hữu tình phải chịu phiền não, đau thương do tham ái trôi dài trong bể khổ sinh tử luân hồi, Đức Phật hiện ra ở đời để lại cho thế gian vô số pháp môn tu tập, tùy theo căn cơ mỗi chúng sanh mà lựa pháp hành để tu ...