Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thế nào là cảm thọ"

Thế nào là cảm thọ?
Thế nào là cảm thọ?
24/07/2019 2:07 Chiều

Một người cảm thấy vui thì cái ấy là thiện chăng? Và khi cảm thấy cái khổ thì cái ấy là ác chăng?  Hỏi: Đức vua lại hỏi tiếp: – Thưa đại đức! Khi một người cảm thấy vui thì cái ấy là thiện chăng? Và khi cảm thấy khổ thì cái ấy là ác ...