Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thế gian cực thành chân thực"

Chân lý Phật giáo là gì?
Chân lý Phật giáo là gì?
07/09/2019 10:22 Sáng

Phật giáo không bao giờ phủ định chân lý của người khác một cách vũ đoán và nông nổi. Phật giáo chỉ sắp xếp các chân lý thành chủng loại và đẳng cấp, thừa nhận các loại chân lý đó đều có vị trí và giá trị của chúng. Chân lý của Phật giáo là ...