Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Thả cho nó bay"

Thả cho nó bay…
Thả cho nó bay…
18/06/2019 2:29 Chiều

Yêu đấy, thương đấy rồi đến khi chia tay, cảm xúc yêu thương không còn nữa, thay vào đó là sự đau đớn và hờn trách. Nhưng sự đau đớn này da thịt bạn không đòi hỏi, người ấy không ép buộc, chỉ là trong tư duy của bạn, cái đầu của bạn đang điều ...