Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp"

Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp

Trong nhiều thời kỳ ở nước ta đã có nhiều vị cao tăng thọ trì kinh Pháp hoa, có lúc Phật giáo được phát triển ở bề nổi, cũng có lúc các bậc cao đức âm thầm truyền bá kinh Pháp hoa. Chúng ta hiểu kinh Pháp hoa thế nào và thọ trì kinh này cách nào cho ...