Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tăng ni trẻ"

Tăng Ni trẻ với nhiệm vụ hoằng pháp

Tăng Ni trẻ làm cách nào để thực hiện bổn phận thiêng liêng cao đẹp đó, khi vẫn còn là những học Tăng, học Ni đá cứng chân mềm? Hoằng pháp bằng cách nào? Làm thế nào để trở thành một vị pháp sư ngồi trên pháp tòa để giảng kinh thuyết pháp? “Hoằng dương chánh pháp, ...