Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tấm lòng không nhân ngã"

Ý nghĩa Pháp Duyên khởi
Ý nghĩa Pháp Duyên khởi
03/11/2019 10:18 Sáng

Trong luận Thuận Chánh Lý, ngài Chúng Hiền đã giải thích ý nghĩa của Duyên khởi là: “Thử hữu cố bỉ hữu, thử sanh cố bỉ sanh, thị duyên khởi nghĩa”. Nghĩa là cái này hiện hữu thì cái kia hiện hữu; vì cái này sinh khởi nên cái kia sinh khởi, đó là ý ...