Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Tam độc"

Tại sao phải tức giận?
Tại sao phải tức giận?
26/09/2019 10:17 Sáng

Hễ không đem tâm từ bi đối xử với mọi người là sân. Nếu luôn luôn bồi dưỡng tăng trưởng tâm từ bi của chúng ta thì niệm sân tất nhiên sẽ giảm ít, thậm chí tiêu mất. Phật pháp cho rằng, “Tham, Sân, Si”, còn được gọi Tam độc, là ba kiểu phiền não ...