Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Sự nghiệp có cao độ"

Thành bại đời người
Thành bại đời người
18/07/2019 11:00 Sáng

Thành – bại đời người, thật ra chỉ gói gọn trong một chữ ”Độ”: Công việc có lực độ, sự nghiệp có cao độ, tầm nhìn có độ rộng… “Đọc vạn cuốn sách, đi vạn con đường”. Một người muốn tiến bộ nhanh nhất thì chỉ có duy nhất một con đường, đó là không ...