Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "sống khỏe"

Bên trong chiếc chén của bạn ẩn giấu phúc báo một đời

Chuyện ăn uống của 1 người sẽ quyết định phúc báo, tương lai của người đó. Người thiếu trân trọng đồ ăn thì cuối cùng sẽ bị trừng phạt. Trong “Châu Tử Gia Huấn” có câu: “Nhất chúc nhất phạn, đương tư lai xứ bất dị; Bán ty bán lũ, hằng niệm vật lực duy ...