Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Quán Thế Âm"

Bồ tát Quán Thế Âm
Bồ tát Quán Thế Âm
03/08/2015 2:58 Chiều

Quán Thế Âm nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian”, là một vị Bồ tát hiện thân lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi ...