Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Phương pháp và phong cách giáo dục của Đức Phật"

Phương pháp và phong cách giáo dục của Đức Phật

Đức Phật là một vị Thầy giàu lòng bi mẫn và rộng lượng khoan hồng hơn tất cả. Đức Phật đã truyền dạy cho chúng ta những ý chí sắt đá, trí tuệ cao siêu, đức vị tha phục vụ, sự thoát ly chưa từng có, hãy sống đời gương mẫu, làm lợi lạc cho ...