Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Phương pháp thiền tập"

Phương pháp thiền tập của Steve Jobs

Ẩn dưới những bề nổi, Steve Jobs là một Phật tử, thực hành thiền định từ thuở thanh niên. Là người sở hữu tài sản rất lớn, nhưng ông luôn sống đơn giản, thiểu dục tri túc, ăn chay. Hãy cũng tìm hiểu về phương pháp tập thiền của Steve Jobs. Steve Jobs từng bỏ ...