Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "phương pháp"

Tam nghiệp và tịnh hóa nghiệp

Chúng ta nhận thấy 10 phương pháp tịnh hóa tam nghiệp là 10 phương pháp rất thâm diệu, có giá trị rất sâu sắc và thiết thực trong quá trình tu dưỡng đời sống tâm linh. Đây là giáo pháp tu tập căn bản, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống hiện tại ...