Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Pháp môn niệm Phật"

Niệm Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền

Pháp môn niệm Phật của chúng ta cũng là tu chỉ quán. Trong niệm Phật đường thường hay nhắc nhở mọi người “buông xả vạn duyên”, đó là “chỉ”; “đề khởi Phật hiệu”, đây chính là “quán”. Từ đó cho thấy, “chỉ quán” chính là Thiền định. Niệm Phật đâu có phải là không tu ...