Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Phải biết quý phước báu của mình"

Phải biết quý phước báu của mình

Thật thà mà nói, người đời nay hưởng thụ đều do phước báo còn lại của những đời trước. Trong đời này, họ chỉ hưởng phước, mà không tu phước. Đạo lý này, người đời nay không có ai tìm tòi, đến nỗi bạn có nói, người ta cũng không tin Khi ăn cơm, ăn ...