Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "nhân đức"

Người trí tuệ biết tự hiểu mình, người nhân đức biết tự yêu quý mình

Không phải là bạn xuất thân càng ưu việt thì càng cao quý. Không phải bạn có càng nhiều tài sản thì càng cao quý. Cũng không phải bạn được người khác phục vụ thì trở nên cao quý… Một người trở nên cao quý không phải vì có bao nhiêu tài sản tiền của, ...