Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Nguồn gốc an cư kiết hạ"

Nguồn gốc và ý nghĩa của An cư kiết hạ

Không chỉ giảng giải về nguồn gốc ý nghĩa của an cư kiết hạ, mà hơn cả như thế, bài giảng dưới đây của Thiền sư Thích Thanh Từ còn cho chúng ta thấy nhiều nguyên nhân và lợi lạc sâu xa của an cư kiết hạ mang lại. Nguồn gốc an cư kiết hạ ...