Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Người tu học"

Càng học Phật ta sẽ càng giản dị

Khi tôi viết ra câu chuyện này có lẽ sẽ ít người tin. Thầy tôi cũng không khuyến khích tôi viết về việc học Phật khi mình chưa tu giỏi. Tôi nhớ thầy dạy: Người tu học là để lợi lạc – trước cho mình, sau cho người, không nên đem ra khoe khoang hay ...