Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Người Phật tử biết cách điều hòa thân tâm"

Lời Phật dạy: Người Phật tử biết cách điều hòa thân tâm

Thân và tâm luôn có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời. Thiền là một nguồn năng lượng dồi dào nhưng lại không tốn kém tiền bạc mà còn giúp con người có được một trí tuệ sáng suốt và một thân thể khỏe mạnh. Thuở ấy Phật đang giáo hóa tại nước ...