Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Nghiệp ma là nghiệp gì?"

Tại sao chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm?

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy: “Muốn thấy tất cả chư Phật trong mười phương, muốn bố thí kho tàng công đức vô tận, trừ khổ não cho chúng sanh thì phải nhanh chóng phát Bồ đề tâm”. Nếu quý Phật tử bố thí, cúng dường, tạo các thiện pháp, tu tập mà chưa phát ...