Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Nghệ thuật tạc tượng Phật"

Cải huấn tù nhân bằng cách tạc tượng Phật 

Nghệ thuật tạc tượng Phật đang được áp dụng tại một nhà tù ở tỉnh Bang Kwang, Thái Lan với mục đích nhằm thay đổi nhân cách và nhận thức của tù nhân. Các tượng Phật được tạc bởi tù nhân Thái Lan   Cũng từ hoạt động này, theo Cục Cải huấn Thái Lan, ...