Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "mục đích của việc niệm Phật"

Niệm Phật, tại sao lại niệm Phật

Hiện nay, Niệm Phật đã và đang phổ biến đối với những ai đang trên bước đường tu học Phật. Tuy nhiên, cần hiểu rõ và có sự nhìn nhận sâu sắc hơn về niệm Phật, cũng như khái niệm và mục đích của niệm Phật để có thể vận dụng việc hành trì niệm ...