Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "mùa an cư"

Giữ Chánh niệm, trụ Chánh định

Mùa An cư năm nay, tôi hài lòng nhất vì Tăng Ni có tinh thần tu học rất cao. Đặc biệt khóa XII sắp ra trường, các thầy cô đã làm bài thi về kinh nghiệm hoằng pháp do tôi đảm trách mà đây là lần đầu tiên tôi hài lòng nhất, vì không có ...

Mùa an cư đầu tiên
Mùa an cư đầu tiên
25/07/2019 10:50 Sáng

Người mới xuất gia – vào chùa làm một chú tiểu, rồi khi được thọ Sa-di, Sa-di-ni hay Thức-xoa-ma-na, thường được thầy bổn sư cho theo tu học tại các hạ trường với vai trò “hầu an cư” hay “tập sự an cư”, chưa được tham dự vào các sinh hoạt mang tính đặc thù ...