Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Một văn liệu Phật học sinh động"

Nghe kinh: Một văn liệu Phật học sinh động

Đúng ra thì nghe kinh không phải là một thuật ngữ Phật học. Nó chỉ là sự mô tả về quá trình tiếp cận kinh pháp của người Phật tử, những ai có cảm tình với đạo Phật, đối với mọi loài chúng sinh, đều nên được nghe kinh Phật, để từ đó thức tỉnh ...