Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Một thoáng Tây Phương cổ tự mùa thu"

Một thoáng Tây Phương cổ tự mùa thu

Mùa thu về theo những vòm thị quả chín vàng, rụng đầy hai bên lối vào chùa Tây Phương, tạo nên một không gian mùa thu bình yên chốn thiền môn. Hồ sơ công nhận Bảo vật quốc gia được các chuyên gia thống nhất đánh giá: Chùa Tây Phương là ngôi chùa duy nhất ...