Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Mở rộng thiện duyên"

Mở rộng thiện duyên
Mở rộng thiện duyên
23/09/2019 4:25 Chiều

Chúng ta đều biết tham là tật xấu không tốt, nhưng có lúc chúng ta lại rơi vào một cực đoan khác là keo kiệt, cũng chính là hẹp hòi, tiếc rẻ và bủn xỉn. Có người cho rằng đây là tiết kiệm. Thật ra, keo kiệt và tiết kiệm là hai việc khác nhau. ...